Sprekers en gidsen

Door haar grote netwerk binnen de universiteiten en de museumwereld is BeliŽn & Van Tol stadsverkenningen altijd in staat specialisten in te schakelen.

Tot nu toe zijn colleges en rondleidingen gegeven door:


Herman Amersfoort
Dr. Herman Amersfoort is plaatsvervangend hoofd van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht en bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1988 op īKoning en kanton. De Nederlandse staat en het einde van de Zwitserse krijgsdienst hier te lande 1814-1829ī. Hij publiceert regelmatig over onderwerpen uit de negentiende- en twintigste eeuwse militaire geschiedenis van Nederland.


Hans van Amersfoort
Prof. dr. Hans van Amersfoort is hoogleraar Culturele Geografie en Bevolkingsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. De sociale positie van immigranten in de Nederlandse samenleving heeft altijd zijn bijzondere belangstelling gehad. De studie van woonpatronen is daarvan een, voor een geograaf voor de hand liggend, aspect. Verder heeft hij zich in het bijzonder beziggehouden met de effecten van het overheidsbeleid op het verloop van migratieprocessen en met de rol van etniciteit in de moderne staat.


Geert Banck
Prof. dr. Geert Banck is emeritus hoogleraar Antropologie van BraziliŽ (UU), en sinds 1965 verbonden aan het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika, nu als fellow. Hij deed onderzoek naar urbane armoede, sociale bewegingen, lokale politiek en stedelijke symboliek, voornamelijk in de deelstaat EspŪrito Santo.


David Barnouw


Wout van Bekkum
Prof. dr. Wout van Bekkum is hoogleraar Semitische Talen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialismen liggen op het terrein van de modern-Joodse geschiedenis, de Joodse gemeenschappen in de Arabische wereld, de Hebreeuwse dichtkunst in de tijd van de Byzantijnen en de vroege Islam.


Herman BeliŽn
Drs. Herman BeliŽn heeft van 1964 tot 1969 geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien is hij wetenschappelijk medewerker geweest aan diezelfde Universiteit. Hij is een typische generalist, die afgestudeerd is in oude geschiedenis en later medewerker is geworden bij de vakgroep Nieuwste Geschiedenis. Sinds 1999 is hij voor de helft van zijn werktijd verbonden aan de vakgroep Amerikanistiek. Hij is de auteur van een groot aantal boeken over de geschiedenis en van een reeks reisgidsen over ItaliŽ, Griekenland, MaleisiŽ-Singapore. Sinds 1998 is hij betrokken bij programma’s over geschiedenis bij radio (Teleac) en televisie (NPS en Teleac).


Jan Benthem

Jan Benthenm is architect bij Benthem Crouwel architecten. Zij hebben Schiphol ontworpen, en zijn momenteel bezig aan het nieuwe Stedelijk Museum en het Centraal Station in Amsterdam.


Maaike van Berkel
Dr. Maaike van Berkel studeerde van 1990 tot 1996 middeleeuwse geschiedenis en Arabisch aan de universiteit van Amsterdam. Sinds 2003 is zij als postdoc en universitair docent verbonden aan dezelfde universiteit. In haar onderzoek concentreert zij zich op de ontwikkeling van de staat ten tijde van het Abbasidisch kalifaat in Bagdad (A.D. 750-946).


Sible de Blaauw
Prof. dr. Sible de Blaauw is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Zijn onderzoek concentreert zich op de relaties tussen architectuur en liturgie vanaf de late oudheid tot de renaissance, met als zwaartepunt de stad Rome.


Hans Blom
Prof. dr. Hans Blom was tot 2007 directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn publicaties hebben betrekkeing op de negentiende- en twintigste-eeuwse geschiedenis van Nederland, in het bijzonder de geschiedenis van de verzuiling en van de bezettingstijd.


Maurits van den Boogert
Dr. Maurits van den Boogert heeft Arabisch gestudeerd in Leiden. In 2001 is hij, eveneens in Leiden, gepromoveerd op een proefschrift over de juridische status van inheemse niet-islamitische tolk/vertalers in dienst van westerse ambassades en consulaten in het Osmaanse rijk in de achttiende eeuw. Op dit moment is hij als postdoc verbonden aan de sectie Turks en doet hij onderzoek naar schriftcultuur in het Osmaanse rijk.


Dennis Bos


Frits Boterman
Prof. dr. Frits Boterman is hoogleraar Moderne Geschiedenis van Duitsland vanaf 1750 aan de Universiteit van Amsterdam en is als universitair docent verbonden aan de Leerstoelgroep Nieuwste Geschiedenis. Hij publiceerde onder meer Moderne geschiedenis van Duitsland 1800-1990 (1996), Terug naar Berlijn. Duitsland na de val van de Muur (1999) en (samen met M. Vogel) Nederland en Duitsland in het interbellum. Wisselwerking en contacten: van politiek tot literatuur (2003). Hij schrijft regelmatig over Duitsland in NRC Handelsblad.


Maarten Brands
Prof. dr. Maarten Brands is emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam. Daar was hij ordinarius voor de Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis. Hij schreef een proefschrift over de moderne Duitse geschiedschrijving, publiceerde veel over de Duitse politieke verhoudingen en richtte aan de Universiteit van Amsterdam het Duitsland Instituut op. Het afgelopen academisch jaar werkte en woonde hij in Berlijn als fellow van het Wissenschaftskolleg.


Hans Cools
Prof. dr. Hans Cools is hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Zijn huidige onderzoek spitst zich toe op staatsvorming tijdens de Late Middeleeuwen in Engeland en de Lage Landen in vergelijkend perspectief.


Peter van Dael
Peter van Dael was hoofddocent kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en is thans als gastdocent verbonden aan de Pontificia Universitŗ Gregoriana te Rome, waar hij vroegchristelijke en middeleeuwse kunst doceert.


Patrick Dassen
Patrick Dassen studeerde Nieuwe en Theoretische Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1999 promoveerde op De onttovering van de wereld. Max Weber en het probleem van de moderniteit in Duitsland 1890-1920. Momenteel is hij als postdoc-onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij houdt zich onder meer bezig met de politieke en culturele geschiedenis van Duitsland in de 19de en 20ste eeuw.


Nathal Dessing
Nathal Dessing is als onderzoeker en beleidsmedewerker verbonden met het International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM). In 2001 verscheen haar boek Rituals of Birth, Circumcision, Marriage, and Death among Muslims in the Netherlands (Leuven: Peeters). Ze is coŲrdinator van een door NWO gefinancierd onderzoeksproject naar individualisering, veranderende gezagspatronen en nieuwe organisatievormen bij moslims in Europa. Het ISIM doet onderzoek naar islam en moslims in de moderne tijd. Het is gevestigd in Leiden en werd in 1998 opgericht door de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Utrecht.


Hein van Dolen
Drs. Hein van Dolen is, na een vijfentwintigjarige loopbaan in het onderwijs, momenteel actief met het publiceren en vertalen, vooral van Oudgriekse en humanistische schrijvers. Daarnaast heeft hij enkele monografieŽn geschreven, over de Griekse komedie, de klassieke canon en de mythologie, en bovendien een "whodunit" over de moord op de grote Duitse archeoloog Johann Joachim Winckelmann.


GabriŽlle Dorren
Dr. GabriŽlle Dorren is historica en redactrice. Zij publiceerde over de Nederlanden en Spanje in de vroegmoderne tijd, en schreef een proefschrift over de leefwereld van Haarlemse burgers in de Zeventiende eeuw.


Maurits Ebben
Dr. Maurits Ebben studeerde geschiedenis in Leiden en aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Parijs. Na onderzoek en docentschap in Colombia en Mexico trad hij in 1992 als universitair docent in dienst van het Instituut voor Geschiedenis van de Leidse universiteit. Zijn huidige onderzoek concentreert zich op de Spaans-Nederlandse betrekkingen sinds de Vrede van Munster tot 1700 en op Nederlands BraziliŽ, 1625-1653.
Recente publicaties: S. Groenveld, M.A. Ebben en R.P. Fagel ed., Tussen Munster en Aken. De Nederlandse Republiek als grote mogendheid, 1648-1748 (Maastricht 2005); M.A. Ebben, Lodewijck Huygens’ Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661 (Zutphen 2005); M.A. Ebben en F.P. Wagenaar ed., De cirkel doorbroken. Met nieuwe ideeŽn terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek (Leiden 2006).


Peter van der Eerden
Dr. Peter van der Eerden is docent middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar cultuurhistorische onderwerpen.


Martijn Eickhoff
Dr. Martijn Eickhoff is docent cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als onderzoeker werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Hij studeerde Nieuwe en Theoretische Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2003 aan diezelfde universiteit op een proefschrift over de Nederlandse prehistorici en hun confrontatie met het nationaal-socialisme. Nadien publiceerde hij onder andere over de omgang met archeologische erfgoed in Nederland en de vroeg negentiende-eeuwse Leidse archeoloog C.J.C. Reuvens.


Arthur Eyffinger
Arthur Eyffinger studeerde Klassieke Talen en Neolatijn in Leiden en Amsterdam en promoveerde op werk van Hugo de Groot. Hij werkte tot 1985 op het v/m Grotius Instituut van de KNAW, was daarna adjunct-directeur van de Bibliotheek Vredespaleis en is sinds 1988 Bibliothecaris van het Internationaal Gerechtshof der VN.


Harald Hendrix
Prof. dr. Harald Hendrix studeerde geschiedenis, Italiaans en literatuur-wetenschap aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1993 aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1989 tot 1994 was hij als docent verbonden aan het Italiaans Seminarium van de Universiteit van Amsterdam; vanaf 1994 werkte hij als hoofddocent aan de opleiding Literatuurwetenschap van de Universiteit Utrecht, tot zijn benoeming aldaar tot hoogleraar Italiaanse taal en cultuur per 1 september 2001.  Het onderzoek van Harald Hendrix beweegt zich op het grensvlak van de cultuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap. In het bijzonder richt hij zich op de Europese receptie van de Italiaanse cultuur.


Rena Fuks-Mansfeld

Prof. dr. Rena Fuks is emeritus hoogleraar joodse geschiedenis


Bauke Marinus
Drs. Bauke Marinus studeerde Nieuwste Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen bij prof. dr. J. Presser was hij achtereenvolgens werkzaam in het Middelbaar Onderwijs, de Nieuwe Lerarenopleiding en de Vrije Universiteit .


Jan Gadeyne
Drs. Jan Gadeyne is archeoloog en woont in Rome. Hij geeft les op de Temple University aldaar en is tevens betrokken bij verschillende opgravingsprojecten.


Michiel van Groesen
Michiel van Groesen is als universitair docent verbonden aan de leerstoelgroep Nieuwe Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde Nederlands en Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en University College London, en promoveerde in 2007 aan de UvA op de beeldvorming van niet-Europeanen in de zeventiende-eeuwse reiscollectie van de uitgeversfamilie De Bry. Momenteel werkt hij als onderzoeksfellow van het Nederlands Scheepvaartmuseum aan een studie over het Nederlandse beeld van BraziliŽ in de Gouden Eeuw.


Ineke de Haan
Drs. Ineke de Haan studeerde kunstgeschiedenis en klassieke archeologie in Leiden. Zij is lid van de reisredactie van de Dominicusgidsen en doceert cultuurhistorisch toerisme aan de Hogeschool Holland.


Hendrik Henrichs
Dr. Hendrik Henrichs is als senior docent-onderzoeker Cultuurgeschiedenis verbonden aan het Instituut Geschiedenis van de Universiteit Utrecht, waar hij ook coŲrdinator is van het masterprogramma Cultureel erfgoed. Recente artikelen: 'Een zichtbaar verleden? Historische musea in een visuele cultuur', Tijdschrift voor Geschiedenis 117, no. 2 (2004) 230-248 en: 'Goed erfgoedonderwijs begint bij goed geschiedenisonderwijs' in: Paul Holthuis ed., Cultuur + Educatie 12: Erfgoedonderwijs in onderwijsleersituaties (Utrecht 2005) 53-57.


Anne-Geerke Hesselink
Drs. Anne-Geerke Hesselink studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie hield zij zich vooral bezig met de VOC-steden overzee. Ze is een jaar op reis gegaan om VOC-steden in Afrika, IndonesiŽ en MaleisiŽ te bezoeken. Momenteel geeft ze geschiedenisles op het stedelijk gymnasium in Breda.


Peter Hoppenbrouwers
Prof. dr. Peter Hoppenbrouwers is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is de mede-auteur van Eeuwen des Onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa (2002). De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met onderzoek naar etniciteit en proto-natievorming in de Middeleeuwen.


Hans Ibelings
Architectuurhistoricus Drs. Hans Ibelings (1963), is onafhankelijk architectuurcriticus. Hij schrijft voor de Volkskrant en verschillende vakbladen. Hij is auteur van onder meer Nederlandse Architectuur van de 20e eeuw en Supermodernisme: architectuur in het tijdperk van de globalisering. Een van zijn specialisaties is moderne architectuur in de VS.


Els Jacobs
Dr. Els Jacobs studeerde geschiedenis in Leiden en Vancouver (Canada). In de periode 1980-98 was zij als onderzoeker en docent verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Leidse universiteit, waar zij in oktober 2000 promoveerde op de studie Koopman in AziŽ. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw. Daarnaast schreef en presenteerde zij voor Teleac/NOT de succesvolle televisieserie ‘De Vereenigde Compagnie’. Els Jacobs is samensteller van de Nationale Jubileumexpositie VOC 1602-2002 ‘De kleurrijke wereld van de VOC’, een tweeluik van het Maritiem Museum Rotterdam en Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.


Priscilla Jana
Priscilla Jana was van 2001 tot 2005 ambassadrice van Zuid-Afrika in Nederland. Voor ze ambassadrice werd, streed ze als advocate voor mensenrechten en verdedigde onder meer Nelson Mandela.


Ena Jansen
Prof. dr. Ena Jansen is als bijzonder hoogleraar Zuidafrikaanse literatuur verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en aan de leerstoelgroep Moderne Nederlandse letterkunde aan de VU. Haar Johannesburgse proefschrift is gepubliceerd bij AUP als Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam. Haar onderzoek spitst zich toe op literatuur geschreven door vrouwen op het raakvlak tussen Nederland en Zuid-Afrika.


Erik Jorink
Dr. Eric Jorink, wetenschapshistoricus, is als onderzoeker verbonden aan het Constantijn Huygens Instituut (KNAW) in Den Haag. In januari 2004 promoveerde hij op het proefschrift `Het Boeck der Natuere’. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods Schepping, 1575-1715. Eerder publiceerde hij Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw.


Nico Kaptein
Nico Kaptein is verbonden aan de Opleiding Talen en culturen van het Midden Oosten van de Universiteit Leiden. Verder is hij werkzaam bij het International Institute for Asian Studies (IIAS) te Leiden als coŲrdinator van een samenwerkingsprogramma met Indonesische universiteiten op het gebied van de islam. Op dit moment bereidt hij een boek voor over Sayyid `Uthm‚n.


Haci Karacaer
Haci Karacaer (Aksaray, 1 januari 1962) kwam in 1982 naar Nederland, werkte eerst als schoonmaker, maar maakte na omscholing in de automatisering carriŤre bij de ABN Amrobank. Daarna werd hij directeur van de Turkse sociaal-culturele moslimorganisatie Milli GŲrŁs. Milli GŲrŁs is ťťn ťťn van de grootste islamitische verbanden in Europa, met afdelingen in onder meer Duitsland en Nederland. In Nederland telt Milli GŲrŁs ongeveer 30.000 aanhangers, waarvan het overgrote deel van oorsprong Turks is. Karacaer was tot 2006 directeur van Milli GŲrŁs.


Bram Kempers
Prof. dr. Bram Kempers is als hoogleraar in de sociologie van kunst werkzaam bij het onderzoeksinstituut Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde eerder over Siena in zijn īKunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250-1600ī.


Ineke van Kessel
Dr. Ineke van Kessel is historicus en journalist. Ze is sinds 1988 als onderzoeker verbonden aan het Afrika-Studiecentrum in Leiden, waar ze promoveerde op een proefschrift over het United Democratic Front in Zuid-Afrika. Sinds 1984 heeft ze Zuid-Afrika geregeld bezocht.


Els Kloek
Dr. Els Kloek is universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis. Zij publiceert vooral op het gebied van de Nederlandse vrouwen- en gezinsgeschiedenis van de vroegmoderne tijd. Momenteel is zij projectleider van het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN), een samenwerkingsproject.


Paul Knevel
Dr. Paul Knevel is als universitair docent verbonden aan de Opleiding Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam (leerstoelgroep Nieuwe Geschiedenis). Hij promoveerde in 1994 op Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700 en publiceert regelmatig over uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis van Nederland in de vroegmoderne tijd.


Johan Koppenol
Prof. dr. Johan Koppenol heeft Nederlands gestudeerd in Leiden. Hij werkte aan de universiteiten van Leiden en Groningen en is in 1998 gepromoveerd op een proefschrift over de Leidse stadssecretaris en dichter Jan van Hout. Momenteel is hij als hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in en publiceert over de Nederlandse letterkunde van de Gouden Eeuw.


Rob Kroes
Prof. dr. Rob Kroes is emeritus hoogleraar Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam.


Pieter Sjoerd van Koningsveld
Prof. dr. Pieter S. van Koningsveld is hoogleraar Islamologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.


Martine Kuitenbrouwer

Martine Kuitenbrouwer is historica en voorzitter van stadsdeel Westerpark.


Nico Landman
Dr. Nico Landman studeerde theologie, godsdienstwetenschappen en Arabisch in Utrecht en aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1992 promoveerde hij op een proefschrift over islamitische organisatievorming in Nederland. Sindsdien is hij als docentonderzoeker verbonden aan de opleiding Arabisch, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen in Utrecht, waar zijn onderzoek zich op de islam in West-Europa richt.


Clť Lesger
Dr. Clť Lesger studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Aan die universiteit is hij ook gepromoveerd en sinds 1990 werkzaam als wetenschappelijk medewerker. Zijn onderzoek betreft de economische geschiedenis van de Republiek en de organisatie van de vroegmoderne handel. Daarnaast houdt hij zich bezig met migratiegeschiedenis en de ruimtelijke structuur van vroegmoderne steden.


Piet Leupen
Prof. dr. Pieter Leupen was tot 1 augustus 2000 hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam; van 1 augustus 2000 tot 1 september 2001 was hij gasthoogleraar aan diezelfde instelling. Hij schreef boeken en artikelen over politieke theorieŽn en stedengeschiedenis.


Marc Leijendekker
Marc Leijendekker is journalist. Hij is dertien jaar correspondent geweest in Italie, voor onder andere NRC Handelsblad, en heeft het boek ‘De Italiaanse revolutie’ geschreven. Hij is sinds eind 2001 verantwoordelijk voor de Opiniepagina van NRC Handelsblad.


Leo Lucassen


Geert Mak


Paolo De Mas
Drs. Paolo De Mas is sociaal-geograaf en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1973 doet hij onderzoek in Marokko en onder de Marokkaanse migrantengemeenschappen in Europa, waaronder Nederland. Hij was tevens onderwijsattachť aan de Nederlandse ambassade in Rabat en bestuurslid van de Stichting Marokko-Nederland 400 jaar. Hij is auteur van een groot aantal boeken en artikelen over Marokko en de Marokkaanse migratie, waaronder, te samen met Herman Obdeijn Geschiedenis van Marokko, 2002, Uitgeverij Bulaaq, Amsterdam.


Fik Meijer
Prof. dr. Fik Meijer studeerde Klassieke Talen en Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, waar hij in 1973 promoveerde op een proefschrift getiteld Catilina. Een studie naar de Sociaal-economische en politieke achtergronden van de Catilinarische samenzwering. In 1992 werd hij bijzonder hoogleraar Zeegeschiedenis van de Klassieke Oudheid aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1999 tot 2007 was hij gewoon hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.


Willem Melching
Dr. Willem Melching is als historicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisme is de Duitse geschiedenis van de twintigste eeuw. Van zijn hand verschenen verschillende werken over Duitse geschiedenis, momenteel legt hij de laatste hand aan een studie over de DDR. Begin jaren tachtig was hij enkele jaren woonachtig in West- Berlijn.


Paul Meurs

Prof. dr. ir. Paul Meurs is hoogleraar Restaurantie aan de TU Delft. Hij is architect en heeft een eigen onderzoeksbureau gericht op de transformatie van steden, ensembles en gebouwen.


Eric Moormann
Prof. dr. Eric Moormann is hoogleraar klassieke archeologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij verbonden aan de leerstoelgroep Klassieke Archeologie en Kunstgeschiedenis van de Oudheid te Amsterdam. Zijn onderzoek bestrijkt de kunst van de Romeinse keizertijd en op de doorwerking van de oudheid vanaf de renaissance.


Bruno Naarden


Henk van Nierop
Prof. dr. Henk van Nierop is hoogleraar Nieuwe Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk directeur van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw. Hij is o.a. de auteur van Het verraad van het Noorderkwartier: oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand (1999) en schreef twee hoofdstukken over de zestiende eeuw in het eerste deel van de nieuwe Geschiedenis van Amsterdam (Geschiedenis van Amsterdam. Tot 1578: een stad uit het niets, verschenen in mei 2004). Hij publiceert regelmatig over de politieke, sociale en culturele geschiedenis van de vroege nieuwe tijd.


Herman Obdeijn
Herman Obdeijn studeerde geschiedenis met als bijvakken islam en Arabisch aan de universiteit van Nijmegen. Hij was projectleider van een ontwikkelingsprogramma in TunesiŽ en onderwijsattachť aan de Nederlandse ambassade in Marokko. Van 1985 tot 2003 doceerde hij Noordafrikaanse geschiedenis en geschiedenis van de migratie aan de universiteit van Leiden. Sinds 1982 is hij intensief betrokken bij de Marokkaans–Nederlandse samenwerking. In 2002 nam hij het initiatief om in 2005 ter gelegenheid van 400 jaar diplomatieke relaties tussen Marokko en Nederland een speciaal Marokko jaar te organiseren. De hiertoe opgerichte stichting ‘Marokko Nederland 400 jaar’ heeft inmiddels de aanzet gegeven tot een groot aantal activiteiten.


Frits van Oostrom
Prof. dr. Frits van Oostrom is Universiteitshoogleraar te Utrecht; tot mei 2008 was hij tevens President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij is gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen, waarover hij boeken schrijft die zowel een wetenschappelijke doelstelling hebben als gericht zijn op een breed publiek. Voor zijn wetenschappelijke werk kreeg hij in 1995 de Spinozaprijs; zijn boek Maerlants wereld werd in 1996 bekroond met de AKO literatuurprijs. In februari 2006 verschijnt zijn nieuwe boek: Stemmen op schrift. De Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300. Dit is tevens het eerste deel van een grote nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis, geschreven door negen deskundigen.


Willem Otterspeer
Prof. dr. Willem Otterspeer is bijzonder hoogleraar universiteitsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tevens is hij conservator van het Academisch Historisch Museum.


Bert Paasman
Prof. dr. Bert Paasman is bijzonder hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Cultuur- en Literatuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op het slavernijdiscours in Nederland (17e, 18e en begin-19e eeuw) en publiceerde op het gebied van de Verlichting en van Oost- en West-IndiŽ.


Ruud Peters
Prof. dr. Ruud Peters studeerde van 1961-1967 rechten, Arabisch en Turks aan de UvA en de Universiteit van Leiden. Vanaf 1968 doceert hij Arabisch en islam aan de UvA, met een onderbreking van 1982 en 1987 toen hij directeur was van het Nederlands Instituut te CaÔro, Egypte. Hij heeft onder meer gepubliceerd over jihad, islamitisch strafrecht en over 18e en 19e eeuwse geschiedenis van de islamitische wereld. Hij is nu werkzaam als hoofddocent islam en bijzonder hoogleraar islamitisch recht aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA.


Gerrit van der Plas
Drs. Gerrit van der Plas is planoloog en coŲrdinator Vakontwikkeling bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam. Eerder was hij werkzaam als hoofd van De Zuiderkerk, het gemeentelijk informatiecentrum voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en bij de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling. Hij is bestuurslid van het Genootschap Amstelodamum en schrijft voor enkele tijdschriften.


Kees van der Ploeg
Kees van der Ploeg is universitair docent architectuur- en stedenbouwgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt ook kunsthistorisch onderwijs voor de opleiding Kunst, Cultuur en Media en is tevens verbonden als docent architectuurgeschiedenis van de Middeleeuwen aan het Kunsthistorisch Instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen.


Peter Raedts
Prof. dr. Peter Raedts is hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Op dit ogenblik is hij bezig met een boek over het beeld van de Middeleeuwen in de moderne cultuur. Zijn verdere interesse geldt de beeldvorming rond heilige steden als Rome en Jeruzalem in de Middeleeuwen.


Piet de Rooij
Prof. dr. Piet de Rooy studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht en Amsterdam. Vanaf 1975 was hij verbonden aan de afdeling Historische Pedagogiek van de Universiteit van Amsterdam; in 1985 werd hij hoogleraar in de Nieuwste Geschiedenis bij de Afdeling Politicologie, in 1997 in de Nederlandse Geschiedenis na de Middeleeuwen. Zijn laatste boek gaat over de verschillen in de Nederlandse samenleving: Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (Amsterdam: uitgeverij Mets en Schilt, 2005).


Robert Ross
Prof. dr. Robert Ross is hoogleraar in de Geschiedenis van Afrika, met name die van Zuid-Afrika, aan de Leidse Universiteit. Hij is onder meer auteur van ‘Zuid-Afrika: een geschiedenis’. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de geschiedenis van de Kaap Kolonie, zowel onder de VOC als onder de Britten.


Nico Roymans
Dr. Nico Roymans studeerde geschiedenis en vervolgens archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1987 op het proefschrift Tribale samenlevingen in Noord-GalliŽ. Een antropologisch perspectief. Samen met prof. dr. F. Theuws leidde hij gedurende enkele jaren het door NWO gefinancierde Pionierproject ‘Power and Elite’. Sinds 1998 is hij als hoogleraar West-Europese Archeologie verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is de auteur van een groot aantal boeken en artikelen over de archeologie van de Late Prehistorie en Romeinse tijd, en heeft de leiding over diverse grote onderzoeksprojecten en opgravingen.


Niek van Sas
Prof. dr. Niek van Sas is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde in Utrecht, waar hij jarenlang doceerde. Hij houdt zich bezig met onderwerpen als internationale betrekkingen, staats- en natievorming, geschiedenis en herinnering. Hij redigeerde een bundel Nederlandse ‘lieux de mťmoire’ en een geschiedenis van het begrip ‘vaderland’ van de late Middeleeuwen tot de 20ste eeuw. Met Frans Grijzenhout richtte hij tweemaal een grote politiek-culturele tentoonstelling in: over de Patriottentijd en de Bataafs-Franse periode. Hij was ook betrokken bij de tentoonstelling Edele Eenvoud, over het neoclassisme in Nederland (Frans Halsmuseum, 1989).


Marijke van Schendelen
Dr. Marijke van Schendelen is planologe. Haar proefschrift Natuur en ruimtelijke ordening in Nederland, een symbiotische relatie is in 1997 verschenen als handelseditie bij NAI Uitgevers, Rotterdam.


Hans Schenk
Hans Schenk is als sociaal-geograaf verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft sinds 1971 onderzoek gedaan naar de verscheidene aspecten van de stedelijke samenlevingen in AziŽ, met name in India en Vietnam. Daarnaast is hij regelmatig betrokken geweest bij stedelijke en rurale ontwikkelingsprojecten die door de Nederlandse regering of door andere donoren zijn gefinancierd, in een aantal landen in Zuid, Zuidoost en Oost AziŽ.


Philip Spangenberg


Ruud Spruit
Ruud Spruit is sinds 1983 directeur van het Westfries Museum in Hoorn. Hij heeft beijverd dat de banden tussen Hoorn en Malakka werden aangehaald en schreef in 1989 Het land van de sultans, MaleisiŽ en het kolonialisme. Hij is maker van tv-documentaires voor diverse zendgemachtigden, onder meer over de VOC en de geschiedenis van MaleisiŽ. Als organisator initieerde hij buitenlandse tentoonstellingen op het gebied van kunst en geschiedenis (VOC), onder meer in Taiwan, Jakarta, Singapore, Nagasaki, Malakka, Delhi, Kaapstad, New York en Bangkok.


Alex van Stipriaan LuÔscius
Prof.dr. Alex van Stipriaan LuÔscius studeerde niet-westerse geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde cum laude op een proefschrift getiteld 'Surinaams contrast; roofbouw en overleven in een CaraÔbische plantagekolonie, Suriname 1750-1863 (Leiden 1993). Sinds 1985 is hij werkzaam aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de laatste negen jaar als hoogleraar Niet-Westerse Geschiedenis. Sinds een jaar combineert hij dat met het conservatorschap Latijns Amerika & CaraÔbisch bij het KIT Tropenmuseum in Amsterdam. Daarnaast stond hij mede aan de wieg van het slavernijmonument en Slavernij-instituut NiNsee, beide in Amsterdam.


Vera Sżkora
Drs. Vera Sżkora studeerde Cultuurgeschiedenis en Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en is sinds januari 2007 als promovenda verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek betreft de verbeelding van het nationale verleden in de Griekse geschiedschrijving in de negentiende eeuw.


Ineke Teijmant


Arnold van der Valk
Prof. dr. Arnold van der Valk is als universitair hoofddocent planologie verbonden aan de vakgroep Planologie en Demografie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (Universiteit van Amsterdam). Zijn specialismen zijn geschiedenis van de ruimtelijke planning en planningtheorie. Hij is gepromoveerd op het proefschrift Amsterdam in aanleg; planvorming en dagelijks handelen 1850-1900.


Natascha Veldhorst
Dr. Natascha Veldhorst studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en solozang aan het conservatorium. Zij publiceerde over het Nederlandse muziekleven, literatuur en toneel in de 17e eeuw. Haar proefschrift is gewijd aan de Nederlandse toneelmuziek, en is getiteld īDe perfecte verleiding. Muzikale scenes op het Amsterdamse toneel in de 17e eeuwī.


Wyger Velema
Dr. Wyger Velema is als universitair docent verbonden aan de leerstoelgroep Nieuwe Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoeksterrein is de geschiedenis van het politieke denken in de vroegmoderne tijd.


Romke Visser
Drs. Romke Visser is als beleidadviseur verbonden aan de Hanzehogeschool te Groningen. Tevens is hij werkzaam aan de Hogeschool Drenthe, waar hij zich bezig houdt met cultuur- en erfgoededucatie. Zijn onderzoek bestrijkt de cultuur-, onderwijs- en wetenschapsgeschiedenis van ItaliŽ (ca. 1850-1950), met bijzondere aandacht voor de relatie tussen de oudheidkundige wetenschappen en de politieke propaganda van het Italiaanse fascisme.


Lodewijk Wagenaar
Dr. Lodewijk Wagenaar is conservator in het Amsterdams Historisch Museum en privaat docent aan de leerstoelgroep Nieuwe Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam.


Michiel Wagenaar
Dr. Michiel Wagenaar studeerde geschiedenis aan de UvA. Sinds 1975 is hij als universitair docent verbonden aan de afdeling geografie en planologie van deze universiteit en parttime aan de Akademie van Bouwkunst. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met de stedenbouwkundige ontwikkeling van Europese hoofdsteden in de 19de eeuw. Daarnaast publiceert hij geregeld over actuele stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam.


Ernst van de Wetering
Prof. dr. Ernst van de Wetering is emeritus hoogleraar en nu gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Als lid, nu voorzitter, van het Rembrandt Research Project heeft hij zich sinds 1968 intensief met diverse aspecten van Rembrandts kunst bezig gehouden, hetgeen resulteerde in talrijke publicaties. Daarnaast heeft hij zich met de theorie van conservering en restauratie bezig gehouden.


Gert Jan van Wijngaarden
Dr. Gert Jan van Wijngaarden studeerde Klassieke Archeologie en Culturele Studies aan de Universiteit van Amsterdam van 1984 tot 1991. Hij promoveerde (1999) uiteindelijk aan dezelfde universiteit op een onderwerp dat verband hield met de internationale contacten van Griekenland in de Bronstijd. Hij werkte daarna zes jaar als directeur op het Nederlands Instituut in Athene. Sinds dit voor voorjaar is hij als wetenschappelijk medewerker terug aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn wetenschappelijke interesse betreft nog steeds de vroege perioden van de Mediterrane archeologie. Daarnaast houdt hij zich bezig met de maatschappelijke aspecten van de archeologie, zoals beleid en beheer, maar ook de wisselende rol die archeologische monumenten kunnen spelen in de moderne samenleving.


Annemarie de Wildt


Douwe Yntema
Prof. dr. Douwe Yntema is als hoogleraar Mediterrane Archeologie verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek betreft de pre-Romeinse en vroeg-Romeinse periode van Zuidoost-ItaliŽ. Met collega’s van de VU voert hij sinds 1977 opgravingen uit in de omgeving van Brindisi en Tarente in nauwe samenwerking met de Universiteit van Lecce en de regionale Archeologische Dienst van ApuliŽ.


Erik Jan ZŁrcher
Prof. dr. Erik Jan ZŁrcher is hoogleraar Turkse talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij studeerde Arabisch, Turks en Nieuw-Perzisch en heeft daarna Turks en Nieuw-Perzisch gedoceerd aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1984 promoveerde hij. Hij schreef het standaard-werk Turkey. A Modern History. Sinds 2008 is hij directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis